KD om kommunens HBTQ-plan – Gör om gör rätt!

I dagens Barometern intervjuas jag om mina synpunkter på majoritetens förslag till HBTQ-plan för Kalmar kommun. I intervjun förekommer dock lite felaktigheter. För det första så förekom det de facto synpunkter både ifrån Barn- och Ungdomsförvaltningen, Kultur och Fritidsförvaltningen och Södermöre kommundelsnämnd – vissa av dessa synpunkter är bejakade, andra inte.

Gällande dam- och herrtoaletterna så utelämnas det dessvärre varför jag vänder mig mot att majoriteten, helt utan att utreda frågan eller bejaka barnperspektivet, vill ta bort alla dessa. Det framgår inte heller att jag anser att det utöver dam- och herrtoaletterna bör finnas en ”okönad” sk. RVC-toalett. Inte heller framgår det att jag drivit på för en utredning kring att anpassa skolans duschar och omklädningsrum för att skapa ett tryggare klimat – genom att sätta in låsbara duschbås.

Uppdaterat efter Barometerns rapportering efter gårdagens kommunfullmäktige: – Även i dagens tidning förekommer det felaktigheter. Av Björn Brändewalls (L), Erik Holms(S) uttalanden kan man få uppfattningen att Kristdemokraterna motsatte sig all kompetensutveckling på HBTQ-området. Det är dock direkt felaktigt. Vi ansåg dock att det ska vara kommunens kuratorer, personal på elavhälsan, kommunens fritidsgårdar eller ungdomsmottagning som håller i detta – inte politiska organisationer som ideologiskt ligger majoriteten nära. * Se 2007, punkt 1 och 2018-2020, punkt 2-3.

För den som vill läsa mer om vad Kristdemokraterna egentligen haft för några synpunkter så har jag nedan klistrat in vår reservation ifrån Kommunstyrelsen och de strykning och tillägg som vi lagt.

Kalmars HBTQ-plan – Reservation

”Hos oss erbjuds alla människor, i såväl stad som land och oavsett etnicitet, kön eller sexuell orientering, goda möjligheter att uppnå mål och förverkliga drömmar.”

Så står det skrivet i Kalmar kommuns visionsdokument – Kalmar 2020 – som tagits med stor enighet över blockgränserna. Det borde också vara kärnan i Kalmar kommuns likabehandlingsarbete, utan att dela in människor i särskilda grupper och skapa särskilda handlingsplaner utifrån de särskilda behov som denna grupp tillskrivs.

Om detta nu ändå ska göras så är det Kristdemokraternas uppfattning att denna handlingsplan inte ska uppehålla sig vid symbolpolitik, obligatorisk ideologisk skolning av personal och beslutsfattare eller särskilt ekonomiskt stöd till politiska organisationer som ligger majoriteten ideologiskt nära.

Istället bör planens fokus ligga på just likabehandling och hur Kalmar kommun bättre ska bemöta dess medborgare och medarbetare. Det handlar om att följa, uppdatera och följa upp Kalmar kommuns likabehandlingsplan. Att säkerställa att kommunens medarbetare, elever på våra förskolor och skolor samt äldre på våra särskilda boenden behandlas på ett professionellt och respektfullt sätt utifrån sina egna individuella förutsättningar och behov. Men också hur vi arbetar när vi tar fram planer och policydokument. Ska de vara generella eller tas olika för varje enskild grupper? Är det till exempelvis rimligt att vi enbart har en handlingsplan mot mäns våld mot kvinnor, men ingen mot kvinnors våld mot män, hedersrelaterat våld eller våld inom samkönade relationer?

Med dessa synpunkter med skickade vill vi problematisera en handlingsplan som till förmån för kulturradikal symbolpolitik missar sitt mål – likabehandling.

Synpunkter & ändringsförslag

Övergripande
¤. I de fall kommunledningskontoret och övriga förvaltningar nämns som ansvariga bör gemensamma riktlinjer för arbetet i respektive förvaltning utgå från kommunledningskontoret.

Handlingsplan, Kompetensutveckla.
¤. Ersätt befintlig text med:
”Kalmar kommun ska garantera likvärdig behandling och främja jämlika levnadsvillkor”.

2016

1. Stryk punkten. Ideologisk skolning av förtroendevalda är något som varje enskilt parti själv ansvarar för.

2. Bra. Inget yrkande.

3. Stryk befintlig text och ersätt den med följande:
”Kommunens bibliotek och skolbibliotek är folkbibliotek, som sådana ska deras utbud av litteratur, tidskrifter och filmer spegla samhället, utan att styras av politiska eller kommersiella påtryckningar.”

4. Stryk befintlig text och ersätt den med följande:
”Kalmars kommuns flaggpolicy slår fast att flaggning vid andra tillfällen än de som anges i policyn eller med förenings-, organisations- och kommersiella flaggor eller liknande, ska ske restriktivt, enligt särskilt beslut av kommunstyrelsens ordförande. Kommunstyrelsens ordförande har därmed möjlighet att, när han finner det lämpligt, besluta om flaggning med t.ex. regnbågsflagga.”

5. Stryk befintlig text och ersätt den med följande:
”Kommunen har inte alltid möjlighet att lägga till alternativet ”annat/inget kön” vid enkäter, även om det skulle vara relevant. Förvaltningen rapporterar in sin statistik direkt till SCB, SKL och Skolverket, som i dagsläget inte erbjuder något sådant svarsalternativ. Kalmar kommun kan behöva bedriva denna fråga mot dessa nationella organ att införa ett sådant alternativ.”

6. Stryk texten och ersätt med följande:
”Alla föreningar och grupper ska behandlas likvärdigt vid beslut om beviljande av ekonomiskt bidrag. Inga föreningar eller grupper ska diskrimineras, missgynnas eller gynnas framför andra.”

Tilläggspunkter:


Bemöta – (Omsorgsförvaltningen, Södermöre kommundelsnämnd)
¤.
Kalmar kommuns särskilda boenden ska arbeta systematiskt och aktivt med likabehandling utifrån värdighetsgarantin, varje brukares genomförandeplan samt verksamhetshandbokens dokument: diskriminering och kränkande behandling.

¤. Boendena ska årligen genomföra en anonym brukarenkät där frågor kring kränkande behandling, likabehandling, respekt, hårdhänthet och olämpligt agerande från personal ställs.

¤. Missförhållanden anmäls, utreds och åtgärdas i enlighet med Socialtjänstlagen SOL. HSL Hälso- och sjukvårdslagen, Lex Maria och Lex Sarah.

Bemöta
¤. Ta fram och implementera en förvaltningsövergripande handlingsplan mot våld i nära relationer. Handlingsplanen ska inkludera strategier för att förebygga och bryta mäns våld mot kvinnor, kvinnors våld mot män, hedersrelaterat våld och våld i samkönade relationer.

Bemöta (Kultur- och fritidsförvaltningen, Södermöre kommundelsnämnd)
¤. Kommunens fritidsgårdsverksamhets ska arbeta enligt den värdegrund som togs fram under projektet ”Det goda mötet”.

¤. Fritidsgårdsverksamhet och ska årligen genomföra en anonym brukarenkät där frågor kring kränkande behandling och likabehandling ställs

2017

1. * Obligatorisk politisk skolning av samtliga anställda inom Kalmar kommun är varken försvarbart ur en demokratisk eller ekonomisk synpunkt. Det är också under all kritik att ekonomiska beräkningar för denna kompetensutveckling inte presenterats i underlaget samt att de uteslutande föreslås utföras av organisationer som ideologiskt ligger majoriteten nära.

Därför bör texten strykas och ersättas av följande skrivning:
”Det finns särskilda personalkategorier där en fördjupad HBTQ-kunskap är nödvändig utifrån deras arbetsuppgifter såsom kuratorer, personal på elevhälsan eller kommunens fritidsgårdar. Det kan också förekomma särskilda önskemål ifrån personal inom skola eller äldreomsorg utifrån särskilda behov på den aktuella arbetsplatsen.

I dessa båda fall ska Kalmar kommun erbjuda passande kompetensutveckling för att säkerställa att kommunens medarbetare, elever på våra förskolor och skolor samt äldre på våra särskilda boenden behandlas på ett professionellt och respektfullt sätt utifrån sina egna individuella förutsättningar och behov.

I första hand skall kompetensen sökas internt hos t.ex. kommunens kuratorer, personal på elevhälsan, kommunens fritidsgårdar eller ungdomsmottagning.”

2. Stryk punkten. * Se tidigare skrivning.
3. Stryk punkten. * Se tidigare skrivning.
4. Stryk punkten. * Se tidigare skrivning.

5. Inget yrkande. Bra formulering.

6. Det är varken möjligt eller lämpligt för kommunpolitikens att, utifrån en politisk uppfattning” styra den exakta utformningen av våra skolors och förskolors utbildningsmaterial.

Stryk texten och ersätt med följande:
”Skolans utbildningsmaterial ska vara uppdaterade och spegla HBTQ-personer på ett korrekt sätt.”

2018-2020

1. Infoga: ”t.ex. kuratorer, personal på elevhälsan eller kommunens fritidsgårdar.” efter ordet ”personalkategorier”.

2. Stryk punkten. Ideologisk skolning av förtroendevalda är något som varje enskilt parti själva ansvarar för.

3. Stryk punkten. Det krävs inga kostsamma ”certifieringar” eller ”diplomeringar”, utförda av organisationer som ideologiskt ligger majoriteten nära, för att säkerställa att kommunens medarbetare, elever på våra förskolor och skolor samt äldre på våra särskilda boenden behandlas på ett professionellt och respektfullt sätt utifrån sina egna individuella förutsättningar och behov.

4. Inget yrkande. Det borde dock av underlaget framgå när och på vilket sätt det är relevant att särskilt beakta Kalmar kommuns HBTQ-policy vid upphandlingar.

5. Stryk texten och ersätt med följande:
”Respektive verksamhet vidtar årligen, utifrån framtaget materia, riktlinjer och lagstiftning, åtgärder för att säkerställa att kommunens medarbetare, elever på våra förskolor och skolor samt äldre på våra särskilda boenden behandlas på ett professionellt och respektfullt sätt utifrån sina egna individuella förutsättningar och behov.”

6. Inget yrkande. Bra formulering.
7. Inget yrkande. Bra formulering.

8. Infoga följande efter ordinarie text: ”Därefter görs återkoppling till politiken för att besluta om eventuella åtgärder.”

9. Stryk punkten.
Dam-/herrtoaletter, enligt majoriteten kallade ”könade” toaletter, fyller en viktig trygghetsfunktion på t.ex. våra skolor och asylboenden. Kalmar kommun är vidare skyldig att erbjuda dam-/herrtoaletter på våra asylboenden och boenden för ensamkommande barn och ungdomar.

10. Inget yrkande. Bra formulering. Skyddat boende ska givetvis erbjudas alla medborgare som har behov av det.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s